Viết cho khoảng trống trước bước ngoặt cuộc đời và cho những người trẻ cũng đang đứng trước bước ngoặt đó – tốt nghiệp